Firemní výukaVýuka pro dětiVýuka pro dospěléCertifikáty
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování skupinových
jazykových kurzů pro veřejnost Jazyková škola Link s.r.o.

 čl. I.
Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Jazyková škola Link s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a objednatele, které se vztahují ke Smlouvě o výuce cizího jazyka, dále jen „Smlouva“, tj. Rozvrh skupinových jazykových kurzů pro veřejnost (dále jen „rozvrh“), Ceník služeb s nabídkou poskytovaných služeb a jejich ceny (dále jen „ceník“) a další práva a povinnosti, které nejsou uvedeny ve Smlouvě.

čl. II.
Uzavření smlouvy

 1. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká vyplněním závazné Přihlášky do jazykového kurzu - smlouvy objednatelem a akceptací této přihlášky dodavatelem. Následně vyzve dodavatel objednatele k uhrazení kurzovného. Přihlášku do jazykového kurzu – smlouvu, může objednatel vyplnit následujícími způsoby:
  1. na internetových stránkách dodavatele (www.lls.cz)
  2. vyplněním a podepsáním tištěného formuláře v provozovně dodavatele
 2. Dohodnuté podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

čl. III.
Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je výuka cizího jazyka ve skupinovém kurzu pro veřejnost (dále jen „kurz“) vyhlášeném dodavatelem pro příslušné období (dále jen „výuka“).
 2. Všechny kurzy se konají v sídle dodavatele na adrese Purkyňovo náměstí 1400, Roudnice nad Labem, nebo pobočce na adrese Revoluční 179/7, Ústí nad Labem.
 3. Výuka se neuskuteční v případě, že se do jazykového kurzu nepřihlásí do jeho plánovaného začátku dostatečný počet účastníků. V takovém případě bude objednateli vrácena plná výše uhrazeného kurzovného.
 4. Předmětem plnění není dodávka studijních materiálů. Studijní materiály mohou být k zakoupení v sídle dodavatele, nejsou však zahrnuty v cenách kurzů.

čl. IV.
Práva a povinnosti dodavatele

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky.
 2. Dodavatel má právo vyžadovat od objednatele vyplnění znalostního rozřazovacího testu za účelem doporučení vhodné úrovně kurzu. Dodavatel si vyhrazuje právo nezapsat objednatele do jím zvoleného kurzu, pokud tento odmítne vyplnění rozřazovacího testu nebo pokud výsledek testu neodpovídá úrovni objednatelem zvoleného kurzu.
 3. Splní-li objednatel všechny podmínky pro přihlášení do kurzu a uhradí-li plnou výši kurzovného, je dodavatel povinen mu rezervovat místo v příslušném kurzu. V případě, že byla již dosažena maximální kapacita objednatelem zvoleného kurzu, může dodavatel objednateli alternativně nabídnout jiný srovnatelný kurz nebo mu vrátit uhrazené kurzovné.
 4. Dodavatel je oprávněn jazykový kurz před jeho započetím zrušit. V takovém případě vrátí objednateli plnou výši již uhrazeného kurzovného. Nenaplní-li se kurz dostatečným počtem účastníků, je automaticky zrušen a účastníkům, kteří již případně zaplatili, je vráceno kurzovné v plné výši, případně nabídnut alternativní kurz.
 5. Z vážných důvodů může dodavatel zrušit jazykový kurz i v jeho průběhu. V takovém případě vrátí dodavatel objednateli alikvotní výši uhrazeného kurzovného v závislosti na počtu vyučovacích hodin, které neproběhly.
 6. Jednotlivé jazykové kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a dodavatel má právo kdykoliv vyměnit lektora v průběhu kurzu. Fakt, že byl v kurzu vyměněn lektor, není důvodem k reklamaci ze strany objednatele a neopravňuje jej k vrácení kurzovného.
 7. Dodavatel má právo v průběhu kurzu přeřadit objednatele, jehož jazykové znalosti neodpovídají úrovni zvoleného kurzu do jiného kurzu, jehož pokročilost lépe odpovídá objednatelovým znalostem. Objednateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení kurzovného.
 8. Rozhodne-li se objednatel v průběhu kurzu z vlastní vůle přestoupit do kurzu jiné úrovně (pokročilosti), má dodavatel právo požadovat od objednatele vyplnění nového rozřazovacího znalostního testu.

čl. V
Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednatel je povinen dodavateli zaplatit za sjednaný kurz tzv. kurzovné. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného ani jeho části v případě, že se po zaplacení kurzovného rozhodne, vyjma Smlouvou sjednaných důvodů, kurz neabsolvovat.
 2. Odmítne-li objednatel bez závažného důvodu (uznaného oběma stranami) absolvovat výuku, považuje se tato výuka za splněnou a dodavateli vzniká právo na úhradu objednané výuky dle ceníku. Objednatel nemá v případě neodebrání objednané výuky nárok na vrácení již uhrazeného kurzovného ani jeho části. Odmítne-li objednatel převzít objednanou výuku ze zdravotních důvodů, které doloží lékařskou zprávou, má právo na vrácení alikvotní části uhrazeného kurzovného za část výuky, kterou ze zdravotních důvodů nemohl odebrat. Za závažný důvod se nepovažuje změna časových dispozic v osobním, ani pracovním životě objednatele.
 3. Objednatel může z vlastní vůle či na doporučení lektora přestoupit v průběhu kurzu do jiného kurzu dodavatele. Podmínkou je volná kapacita v kurzu, do kterého má objednatel zájem přestoupit. V případě, že objednatel přestupuje do dražšího kurzu, je povinen doplatit rozdíl kurzovného za zbývající část výuky. Přestupuje-li objednatel do kurzu levnějšího, vzniká mu nárok na vrácení poměrné části školného pouze v případě, že se tak děje na výslovné doporučení lektora. Při přestupu do jiného kurzu je objednatel povinen vyplnit znalostní rozřazovací test, je-li o to požádán dodavatelem.
 4. Objednatel může přistoupit do kurzu i kdykoliv po jeho začátku v průběhu kurzu, má-li kurz volnou kapacitu. V takovém případě má objednatel právo na slevu – poměrnou částku z kurzovného.
 5. Objednatel má právo se před zahájením kurzu seznámit s učebnicí a dalším učebním materiálem, podle kterého bude kurz veden. Učební pomůcky nejsou zahrnuty v ceně kurzu a objednatel je povinen si je obstarat na vlastní náklady.
 6. Při platbě bankovním převodem je objednatel povinen použít variabilní symbol v souladu s pokyny dodavatele.

čl. VI.
Časové dispozice výuky

 1. Kurzy se konají pravidelně ve dnech a časech vypsaných v rozvrhu pro aktuální kurz. Neúčast objednatele na jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části kurzovného.
 2. Pro případ, že výuku nebude možno některý den ze závažných důvodů zajistit (např. náhlé onemocnění lektora), je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky.

čl. VII.
Cena - kurzovné

Podkladem pro smluvní cenu – kurzovné, je ceník kurzů provozovny dodavatele pro příslušné období, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.

čl. VIII.
Platební podmínky

 1. V případě, že objednatel využije zvýhodněné platby kurzovného formou splátek, zavazuje se doplatit celou výši kurzovného, i v případě, že kurz přestane navštěvovat.
 2. V případě, že objednatel nedodrží splátkový kalendář, ztrácí výhody splátek a musí uhradit plnou výši kurzovného do 3 dnů od uplynutí termínu pro zaplacení poslední splátky.
 3. Využije-li objednatel slevy při zaplacení do 30. 6. 2013, nemá nárok si vybírat časový rozvrh kurzu.

čl. IX
Zpracování osobních údajů

 1. Objednatel je povinen sdělit dodavateli své osobní a jiné údaje vyplněním ve formuláři přihlášky - smlouvy (dále jen „údaje“), v opačném případě má dodavatel právo uzavření smlouvy odmítnout a přihlášku neakceptovat. Veškeré údaje, které dodavatel od objednatele získá v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytováním služeb či od třetích subjektů, budou zpracovávány v databázi dodavatele a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Údaje objednatele budou dodavatelem využívány za účelem plnění smlouvy, případně k dalším účelům uvedeným níže v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Dodavatel není oprávněn poskytovat údaje o objednateli třetím osobám, ledaže k tomu dostane jeho písemný souhlas.
 2. Objednatel dává dodavateli souhlas s využitím svých údajů (včetně údajů získaných v souvislosti s poskytováním služeb a údajů poskytnutých objednatelem dodavatele v rámci marketingových průzkumů) k obchodním a marketingovým účelům dodavatele, včetně provádění průzkumu trhu. Objednatel dále dává dodavateli výslovný souhlas s užitím své adresy, telefonních čísel a elektronické adresy pro účely telemarketingu a zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů, a to prostřednictvím SMS a MMS zpráv, elektronické pošty či písemně. Objednatel dává dodavateli souhlas podle ustanovení § 85 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, s pořizováním obrazových záznamů při výuce cizího jazyka, a to pouze s využitím k učebním účelům dodavatele.
 3. Objednatel je oprávněn výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat.
 4. Po ukončení smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností dodavatel vymaže údaje objednatele ze své databáze aktivních objednatelů. Objednatel však dává dodavateli souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, adresy a jiných kontaktních údajů na dobu neurčitou po ukončení smlouvy, a to za účelem nabídky obchodu a služeb objednateli. Objednatel má právo tento souhlas při ukončení smlouvy, případně kdykoliv později, písemně odvolat.

čl. X.
Reklamace

 1. Reklamace se uplatňuje písemně u Jazyková škola Link s.r.o., na adrese Purkyňovo náměstí 1400, 413 01 Roudnice nad Labem. V písemné reklamaci objednatel uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup dodavatele.
 2. Pokud uzná dodavatel reklamaci objednatele za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Reklamace musí být vyřízena do 1 měsíce.
 3. Důvodem reklamace nemůže být fakt, že byl v kurzu vyměněn lektor. Důvodem reklamace dále nejsou studijní materiály.

čl. XI.
Lhůta k uplatnění reklamace

 1. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad výuky u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 10 pracovních dní ode dne převzetí vyhotovené výuky. Za vyhotovenou výuku se pro tento případ považuje každá jednotlivá výuka (vyučovací hodina).
 2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

čl. XII.
Závěrečná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky, Ceník a Rozvrhy jsou k dispozici v sídle dodavatele a na internetových stránkách www.lls.cz
 2. Vyplněním přihlášky - smlouvy do kurzu objednatel potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami, Ceníkem a Rozvrhy a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi Všeobecnými obchodními podmínkami, Ceníkem, Rozvrhem a jakoukoliv jinou informací poskytnutou dodavatelem objednateli, mají přednost Všeobecné obchodní podmínky, Ceník a Rozvrhy.
 3. V případě, kdy dodavatel zasílá objednateli jakékoliv písemné oznámení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, bude toto oznámení zasláno na adresu, kterou si objednatel v přihlášce zvolil jako korespondenční adresu. Pokud si objednatel korespondenční adresu nezvolil, bude oznámení zasláno na adresu, kterou objednatel uvedl jako své trvalé bydliště. Pokud se nepodaří oznámení doručit, považuje se za doručené dodáním na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, i když se objednatel o jeho uložení nedozvěděl, případně dnem vrácení zaslaného oznámení dodavateli, a to podle toho, co nastane dříve.
 4. V případě, že se kterékoli ustanovení Všeobecných obchodních podmínek stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
 5. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 5l3/l99l Sb.
 6. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
 7. Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto obchodní podmínky považují za Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování skupinových jazykových kurzů pro veřejnost Jazyková škola Link s.r.o., IČ: 25787142 se sídlem Purkyňovo náměstí 1400, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01. Tyto podmínky jsou platné pro všechny objednatele ve veřejných skupinových kurzech.
 8. Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást „Závazné přihlášky k výuce cizího jazyka – Smlouvy“, uzavřené mezi účastníky dle čl. II. odst. 1 těchto VOP.
 9. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 9. 2016.

 

V Roudnici nad Labem dne 1. 9. 2016

Mgr. Martin Škvára
jednatel
Jazyková škola Link s.r.o.