Certifikáty

Certifikáty

Nechte se u nás vyzkoušet a získejte jeden z mezinárodních certifikátů.

Zkoušky pro děti

Zkoušky pro děti

 

Young Learners English: Starters

Zkouška určena pro děti školního věku a je vytvořena tak, aby dětem dodala dostatečnou sebedůvěru pro začátek jejich cesty za studiem cizího jazyka.

Jde o první krok k získání praktických dovedností, které dětem umožní užívat internet a jiná média v angličtině, porozumět anglickým knihám, písním a filmům. Dají také dětem možnost získávat přátele po celém světě, užívat angličtinu jako společný mezinárodní jazyk a připravit se pro budoucí studijní a pracovní úspěchy.

Každé dítě získá ocenění Cambridge English award jako odměnu za jejich úspěch a rozvinutí komunikačních dovedností.

Test se skládá ze tří oddílů - Listening (poslech, 20 minut), Reading & Writing (čtení a psaní, 20 minut) a Speaking (ústní část, 3-5 minut)

Poslech

Dělí se do čtyř částí:

 1. Děti vždy dostanou jeden velký a sedm malých obrázků předmětů a poslouchají rozhovor mezi mužem a ženou. Jejich úkolem je na základě poslechu čarou spojit jednotlivé předměty s místem na velkém obrázku, kde se předměty nacházejí.
 2. Děti poslouchají krátký rozhovor mezi dítětem a dospělým a odpovídají na pět otázek (odpověď je vždy jméno nebo číslo).
 3. Tato část se skládá z pěti krátkých konverzací mezi různými dvojicemi lidí. Ke každé konverzaci jsou v zadání otázky a tři obrázky. Děti musí pozorně poslouchat a ke každé konverzaci zvolit správnou odpověď (A, B nebo C).
 4. Během poslední části děti dostanou velký obrázek, který obsahuje sedm příkladů jednoho předmětu (například sedm míčů nebo sedm knih). Děti poslouchají rozhovor mezi mužem a ženou a vybarví každý předmět barvou, která je zmíněna v rozhovoru.

Čtení a psaní

Dělí se do pěti částí:

 1. V zadání první části je pět obrázků předmětů. Pod každým z obrázků je věta, která začíná: „Toto je...". Pokud je věta pravdivá, děti ji odfajfkují. Pokud pravdivá není, napíší k ní křížek.
 2. Děti dostanou velký obrázek a k němu několik vět. Pokud je věta odpovídá obrázku, děti k ní napíší „ano", pokud není, napíší k ní „ne".
 3. Součástí této části je pět obrázků s předměty. Děti pro každý obrázek musí najít správný anglický výraz. Za každým obrázkem je několik pomlček (- - -), které zobrazují, kolik písmen slovo má, a několik zpřeházených písmen, které děti musí dát do správného pořadí, aby vzniklo hledané slovo.
 4. V této části se děti potýkají s textem, kde je několik chybějících slov. Děti vybírají jednotlivá slova z nabídky a opisují je do textu.
 5. Poslední část se skládá ze tří obrázků, které dávají dohromady příběh. Ke každému obrázku patří jedna nebo dvě otázky. Děti musí na každou otázku odpovědět - vždy doplní jedno slovo.

Ústní část

Dělí se na pět částí:

 1. Zkoušející děti přivítá a zeptá se jich na jména. Poté je jejich úkolem ukázat na některé věci na obrázku.
 2. Zkoušející ukáže dětem několik malých obrázků předmětů. Vysloví názvy tří předmětů a požádá děti, aby na ně ukázaly. Poté děti požádá, aby jednotlivé předměty položily na určité místo na velkém obrázku z první části (například: „Polož mušli pod strom").
 3. Poté se zkoušející zeptá na několik otázek ohledně obrázku z první části (například: „Co je tohle?", „Jakou to má barvu?")
 4. Zkoušející se dále ptá na otázky týkající se předmětů z druhé části („Co je tohle?", „Máš"?)
 5. Během poslední části se zkoušející ptá na otázky, které se týkají dětí samotných; nejčastěji se zkoušející zeptá na jejich věk, rodinu, kamarády, atd.

 

Young Learners English: Movers

Po zkoušce Young Learners English: Starters je Movers dalším krokem v cestě dětí za studiem cizího jazyka.

Zkouška je rovněž určena pro děti školního věku. Tím, že je založena na tématech a situacích, které děti znají, a rozvíjí schopnosti, které děti potřebují pro komunikaci v angličtině, zkouška děti motivuje a rozvíjí jejich sebejistotu při užívání angličtiny.

Zkouška Movers odpovídá úrovni A1*. Od dítěte se očekává, že na této úrovni bude schopno porozumět základním instrukcím, oznámením a informacím a účastnit se jednoduché konverzace na předvídané téma. Dítě by mělo umět vyplnit základní formuláře a psát poznámky, včetně času, data a místa.

Test se skládá ze tří oddílů - Listening (poslech, 20 minut), Reading & Writing (čtení a psaní, 20 minut) a Speaking (ústní část, 3-5 minut).

Poslech

Dělí se do pěti částí:

 1. V první části děti dostanou jeden velký obrázek, na kterém jsou lidé věnující se různým činnostem. Nad a pod obrázkem je napsáno několik jmen. Děti musí pozorně poslouchat rozhovor mezi dospělým a dítětem a čarou spojit každé jméno s danou osobou na obrázku.
 2. V zadání je formulář nebo stránka ze sešitu, kde je vynecháno několik slov. Děti poslouchají rozhovor mezi dvěma lidmi a na každé prázdné místo v textu doplní slovo nebo číslo.
 3. Děti poslouchají rozhovor mezi dospělým a dítětem. Dítě v nahrávce mluví o tom, co dělalo během jednotlivých dnů v jednom týdnu. Děti pozorně poslouchají a čarou spojí názvy dnů s obrázkem, který znázorňuje činnost, kterou daný den dělalo.
 4. Nahrávka obsahuje pět krátkých rozhovorů. Ke každému z nich patří jedna otázka a tři obrázky. Děti musí rozhodnout, který z obrázků je správnou odpovědí na danou otázku a odfajfkovat ho.
 5. Děti poslouchají rozhovor mezi dospělým a dítětem. Dospělý požádá dítě, aby vybarvilo různé předměty na obrázku a napsalo jednoduché slovo nebo nakreslilo předmět. Děti se musí těmito pokyny řídit také.

Čtení a psaní

Dělí se do šesti částí:

 1. V zadání je na levé straně osm obrázků s předměty a pod nimi jejich anglický název. Vpravo je šest definic (vět, které popisují nebo vysvětlují šest z osmi předmětů vlevo). Děti musí přiřadit obrázky k definicím a slova správně přepsat pod obrázky.
 2. Děti dostanou velký obrázek a šest vět, které se obrázku týkají. Některé z vět obrázek popisují správně a některé nikoli. Pokud je věta pravdivá, děti za ni napíší „ano". Pokud je nepravdivá, napíší „ne".
 3. Děti dostanou vytištěný rozhovor mezi dvěma lidmi. Musí rozhodnout, co jeden z mluvčích říká (vybírají z možností A, B nebo C).
 4. V této části dostanou děti text, ve kterém je několik mezer s vynechanými slovy. Vedle textu je několik obrázků a slov. Děti mají za úkol rozhodnout, která slova patří do jednotlivých mezer a daná slova přepsat. Nakonec pro text zvolí vhodný nadpis (vybírají ze tří možností).
 5. Děti se zabývají příběhem rozděleným do tří částí. Ke každé části příběhu patří jeden a věta, do kterých děti doplní jedno, dvě nebo tři slova.
 6. V této části děti opět dostanou text, ve kterém je několik mezer s vynechanými slovy. Vedle každého řádku, ve kterém je některé slovo vynecháno, je nabídka tří slov. Děti musí rozhodnout, které slovo z nabídky do řádku patří a přepsat ho.

Ústní část

Dělí se na čtyři části:

 1. Zkoušející dítě přivítá a zeptá se ho na jméno. Poté si dítě prohlédne dva obrázky. Obrázky jsou si podobné, ale vyskytují se mezi nimi určité rozdíly. Zkoušející vyzve dítě, aby čtyři rozdíly popsalo.
 2. Zkoušející dítěti ukáže čtyři obrázky, které znázorňují příběh, a mluví o prvním obrázku. Dítě má poté příběh dovyprávět a popsat zbývající tři obrázky.
 3. Dále zkoušející ukáže dítěti čtyři sady obrázků. V každé sadě je jeden obrázek, který se od ostatních liší. Dítě musí říci, který z nich to je, a vysvětlit proč.
 4. Nakonec se zkoušející ptá na otázky, které se týkají dětí samotných (ohledně školy, kamarádů, koníčků apod.).

 

Young Learners English: Flyers

Flyers je po Young Learners English: Movers další jazykovou zkouškou, díky které mohou děti ukázat, do jaké míry zvládají každodenní mluvenou i psanou angličtinu na základní úrovni (A2*).

Jedná se o nejvyšší ze tří zkoušek YLE určených pro žáky základních škol, které jsou vytvořeny tak, aby děti motivovaly a dodaly jim jistotu v jazyce. Po absolvování Young Learners English: Flyers mohou děti začít směřovat ke zkouškám KET a PET.

Předpokládá se, že dítě na této úrovni dovede porozumět jednoduché psané angličtině, komunikovat ve známých situacích; rozumí základním frázím a výrazům a používá je. Umí se představit a poté odpovídat na doplňující otázky. Je schopno komunikovat s anglickým mluvčím, který mluví pomalu a zřetelně, a napsat krátké jednoduché poznámky.

Stejně jako dvě předchozí zkoušky se i Young Learners English: Flyers skládá ze tří oddílů - Listening (poslech, 25 minut), Reading & Writing (čtení a psaní, 40 minut) a Speaking (ústní část, 7-9 minut).

Poslech

Dělí se do pěti částí:

 1. V první části děti dostanou jeden velký obrázek, na kterém jsou lidé věnující se různým činnostem. Nad a pod obrázkem je napsáno několik jmen. Děti musí pozorně poslouchat rozhovor mezi dospělým a dítětem a čarou spojit každé jméno s danou osobou na obrázku.
 2. V zadání je formulář nebo stránka ze sešitu, kde je vynecháno několik slov. Děti poslouchají rozhovor mezi dvěma lidmi a na každé prázdné místo v textu doplní slovo nebo číslo.
 3. V zadání třetí části jsou dvě sady obrázků. Na levé straně je několik obrázků lidí se jmény nebo jiná „pojmenovaná“ místa nebo předměty. Napravo je sada obrázků označených písmeny, ale nejsou zde žádná slova. Děti poslouchají rozhovor mezi dvěma lidmi a mají spojit slova vpravo s „pojmenovanými“ obrázky nalevo.
 4. Děti poslouchají pět krátkých rozhovorů. Ke každému z nich patří jedna otázka a tři obrázky. Děti musí rozhodnout, který z obrázků je správnou odpovědí na danou otázku a odfajfkovat ho.
 5. Děti dostanou v zadání obrázek a pozorně poslouchají rozhovor mezi dospělým a dítětem a vybarvují předměty na obrázku na základě poslechu. Děti mají také za úkol do obrázku nakreslit a vybarvit jednoduchý předmět.

Čtení a psaní

Dělí se do sedmi částí:

 1. V zadání je patnáct slov a deset definic (vět, které popisují nebo vysvětlují deset ze zmíněných patnácti slov). Děti musí ke každé definic přiřadit odpovídající slovo.
 2. Ve druhé části děti dostanou obrázek a sedm vět, které se obrázku týkají. Některé z vět obrázek popisují správně a některé nikoli. Pokud je věta pravdivá, děti za ni napíší „ano". Pokud je nepravdivá, napíší „ne".
 3. Děti poslouchají krátkou konverzaci mezi dvěma lidmi. Vše, co říká první mluvčí, je v zadání napsáno. Dále zadání obsahuje vynechaná místa, do kterých děti doplní odpovědi druhého mluvčího. Správné odpovědi vždy vybírají z nabídky (A-H).
 4. Děti dostanou text, ve kterém jsou místo některých sloves nebo přídavných jmen vynechaná místa. Děti do textu doplní vhodná slova z nabídky. Nakonec musí zvolit vhodný nadpis pro text (vybírají ze tří možností).
 5. Pátá část obsahuje příběh a sedm vět, které se příběhu týkají. V každé z vět je mezera, do které děti doplní jedno, dvě, tři nebo čtyři slova.
 6. V této části děti opět dostanou text, ve kterém je několik mezer s vynechanými slovy. Vedle každého řádku, ve kterém je některé slovo vynecháno, jsou na výběr tři možná slova. Děti musí rozhodnout, které slovo do řádku patří a přepsat ho.
 7. V poslední části děti pracují s textem z dopisu nebo deníku, který obsahuje pět mezer. Děti musí do mezer doplnit vhodná slova - v tomto případě nevybírají z žádné nabídky.

Ústní část

Dělí se na čtyři části:

 1. Zkoušející dítě přivítá a zeptá se ho na jméno. Poté mu dá jeden obrázek a nechá si druhý, který je prvnímu podobný, ale obsahuje několik rozdílů. Přečte několik vět popisujících obrázek, který si nechal. Dítě si svůj obrázek prohlédne a řekne, v čem se obrázky liší.
 2. Dítě a zkoušející mají každý dva obrázky, které jsou si podobné (např. dva obrázky různých učeben). Zkoušející má informace ohledně prvního obrázku a dítě ohledně druhého. Nejprve se zkoušející dítěte zeptá na několik otázek týkajících se prvního obrázku, a poté se dítě ptá zkoušejícího na podobné otázky ohledně druhého obrázku.
 3. Zkoušející dítěti ukáže pět obrázků, které znázorňují příběh, a poví dítěti o prvním obrázku. Dítě má poté příběh dovyprávět a popsat zbývající čtyři obrázky.
 4. Nakonec se zkoušející ptá na otázky, které se týkají dětí samotných (ohledně školy, koníčků, narozenin, rodiny apod.).