Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování online jazykových kurzů pro veřejnost Jazyková škola Link s.r.o.

 čl. I.

Základní ustanovení

 1. Jazyková škola Link s.r.o. (dále též jen „Škola“) je oprávněna v souladu s platnou právní úpravou (ke dni vydání těchto podmínek v režimu tzv. živností volných na základě zák.č.455/1991 Sb. v platném znění) poskytovat tlumočnické a překladatelské služby a výuku cizích jazyků. Škola není součástí škol a školských zařízení ve smyslu zák. č. 561/2004 Sb. v platném znění.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují oprávnění a závazky Školy a objednatele v souvislosti se zajištěním výuky cizího jazyka na základě Smlouvy o výuce cizího jazyka (dále jen „Smlouva“), tj. zejména časový harmonogram výuky (dále též „rozvrh“), podmínky zajišťování výuky, cenu a způsob jejího placení a další práva a povinnosti, které nejsou výslovně uvedeny ve Smlouvě. Všeobecné obchodní podmínky se podpisem smlouvy stávají součástí Školou a objednatelem sjednaných podmínek zajištění výuky.

čl. II.

Uzavření smlouvy

 1. Smlouva mezi objednatelem a Školou je uzavřena akceptací objednatelem vyplněné závazné Přihlášky do jazykového kurzu ze strany Školy. Nedojde-li k akceptaci jinak, je za ni považována výzva Školy určená objednateli k uhrazení kurzovného. Přihlášku do jazykového kurzu může objednatel vyplnit on-line na internetových stránkách Školy www.lls.cz
 2. Dohodnuté podmínky smluvního vztahu lze měnit ,  není-li v těchto podmínkách či ve Smlouvě stanoveno či sjednáno jinak, pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

čl. III.

Předmět plnění

 1. Předmětem plnění na základě Smlouvy je výuka cizího jazyka v online skupinovém kurzu pro veřejnost (dále jen „kurz“) vyhlášeném Školou pro příslušný jazyk a příslušné období (dále jen „výuka“). Druhy a ceny kurzů jsou uvedeny na stránkách Školy lls.cz.
 2. Výuka se neuskuteční v případě, že se do jazykového kurzu nepřihlásí do jeho plánovaného začátku dostatečný počet účastníků. V takovém případě je Škola oprávněna od Smlouvy odstoupit a zavazuje se objednateli, který zahájení kurzu svým jednáním či z důvodů na své straně nezmařil, vrátit plnou výši uhrazeného kurzovného.
 3. Předmětem plnění není dodávka studijních materiálů.

čl. IV.

Práva a povinnosti Školy

 1. Škola se zavazuje zajistit organizaci výuky za podmínek uveřejněných v době akceptace objednávky. Způsob a forma výuky jsou věcí Školy.
 2. Škola má právo vyžadovat od objednatele vyplnění znalostního rozřazovacího testu za účelem doporučení vhodné úrovně kurzu. Škola si vyhrazuje právo nezapsat objednatele do jím zvoleného kurzu, pokud tento odmítne vyplnění rozřazovacího testu, nedoloží-li vyplněný text v termínu Školou určeném nebo pokud výsledek testu neodpovídá dle Školy úrovni objednatelem zvoleného kurzu.
 3. Splní-li objednatel všechny podmínky pro přihlášení do kurzu (akceptovaná objednávka, rozřazovací test) a uhradí-li plnou výši kurzovného v termínu Školou určeném, je Škola povinna objednateli rezervovat místo v příslušném kurzu, není-li kapacita kurzu překročena. V případě, že byla již dosažena maximální kapacita objednatelem zvoleného kurzu, může Škola objednateli alternativně nabídnout jiný srovnatelný kurz nebo mu vrátit uhrazené kurzovné s tím, že objednatel je v takovém případě povinen sdělit Škole své stanovisko k výběru jedné z nabízených možností, by-li mu výběr nabídnut.
 4. Škola je oprávněna jazykový kurz před jeho započetím zrušit. V takovém případě vrátí objednateli, který nezavdal důvod ke zrušení kurzu, plnou výši již uhrazeného kurzovného. Nenaplní-li se kurz dostatečným počtem účastníků, je Škola oprávněna kurz zrušit a účastníkům, kteří již kurzovné zaplatili a kteří nezavdali důvod ke zrušení kurzu, vrátit kurzovné v plné výši, případně nabídnut alternativní kurz.
 5. Jednotlivé jazykové kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a Škola má právo kdykoliv vyměnit lektora i v průběhu kurzu. Změna lektora není důvodem ukončení smluvního vztahu ze strany objednatele a nezakládá ani jiné nároky či pohledávky ze strany objednatele.
 6. Škola má právo v průběhu kurzu přeřadit objednatele, jehož jazykové znalosti dle stanoviska Školy neodpovídají úrovni zvoleného kurzu, do jiného – jazykovým znalostem objednatele odpovídajícího kurzu . Objednateli v takovém případě nevzniká nárok na ukončení Smluvního vztahu či na vrácení kurzovného.
 7. Rozhodne-li se objednatel v průběhu kurzu z vlastní vůle přestoupit do kurzu jiné úrovně (pokročilosti), má Škola právo požadovat od objednatele vyplnění nového rozřazovacího znalostního testu, není-li objednatelem zvolena nejnižší z úroveň Školou pořádaných kurzů. Přestup je možný jen v případě, že to kapacitní možnosti objednatelem zvoleného náhradního kurzu dovolují a že jazykové znalosti objednatele dle Školy umožňují účast na zvoleném náhradním kurzu. Nejsou-li podmínky přestupu splněny, nevzniká Škole povinnost v případě nevyhovění žádosti objednatele o přestup vracet kurzovné a objednateli nevzniká žádný nárok či pohledávka vůči Škole.

čl. V.

Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednatel se zavazuje Škole zaplatit za sjednaný kurz tzv. kurzovné, a to ve výši a v termínu určeném Školou. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného ani jeho části v případě, že se po zaplacení kurzovného rozhodne, vyjma Smlouvou sjednaných důvodů, kurz neabsolvovat.
 2. Pokud se objednatel z důvodu rozdílného od porušení závazku Školy neúčastní výuky, zůstává nárok Školy na kurzovné v plné výši zachován stejně jako závazek objednatele kurzovné zaplatit. Objednatel nemá v případě nevyužití možnosti účastnit se objednané výuky nárok na vrácení již uhrazeného kurzovného ani jeho části. Odmítne-li objednatel převzít objednanou výuku ze zdravotních důvodů, které mu v účasti na výuce prokazatelně brání i v případě, že Škola objednateli nabídne alternativní možnost výuky, a doloží-li překážku účasti lékařskou zprávou, má právo na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného za část výuky, které se z uvedených zdravotních důvodů nemohl účastnit. Za závažný důvod se nepovažuje zejména změna časových dispozic v osobním ani pracovním životě objednatele.
 3. Objednatel může z vlastní vůle či na doporučení lektora přestoupit v průběhu kurzu do jiného kurzu pořádaného školou. Podmínkou je volná kapacita v kurzu, do kterého má objednatel zájem přestoupit, a vhodná jazyková úroveň objednatele dle stanoviska Śkoly. V případě, že objednatel přestupuje do dražšího kurzu, je povinen doplatit rozdíl kurzovného za zbývající část výuky jako nutnou podmínku umožnění přestupu. Přestupuje-li objednatel do kurzu levnějšího, nárok na vrácení poměrné části školného nevzniká. Škola však může na základě vlastní úvahy poskytnout objednateli poměrnou slevu ze zaplaceného kurzovného. Při přestupu do jiného kurzu je objednatel povinen vyplnit znalostní rozřazovací test, je-li o to požádán školou.
 4. Je-li objednateli školou umožněno přistoupit do již běžícího kurzu, dohodnou strany přiměřenou výši kurzovného.
 5. Objednatel má právo se před zahájením kurzu seznámit s učebnicí a dalším učebním materiálem, podle kterého bude kurz veden. Objednatel se zavazuje si na vlastní náklad a odpovědnost pořídit učební pomůcky a materiál dle dispozic Školy. Vytvoření podmínek pro účast na on line kurzu ze strany objednatele (zejména datové připojení a jeho vlastnosti) je věcí objednatele.
 6. Při platbě bankovním převodem je objednatel povinen použít variabilní symbol v souladu s pokyny školy a k žádosti školy zaplacení kurzovného Škole neprodleně doložit. Nedoložení platby ve lhůtě Śkolou nejméně v trvání … pracovních dnů určené má stejné důsledky jako nezaplacení kurzovného.
 7. Objednatel je povinen respektovat při výuce pokyny a požadavky lektora a respektovat pravidla běžného slušného chování vůči osobám, se kterými v rámci výuky či v souvislosti s ní přijde do styku. V souvislosti s uvedeným je lektor oprávněn objednatele z výuky vykázat (vyloučit z výuky), zejména pokud objednatel i přes upozornění narušuje výuku, jeví-li zjevné známky ovlivnění alkoholem či jinými psychotropními látkami, chová se nevhodně (neslušně) k jiným lidem při výuce, aniž by objednateli vznikl nárok na náhradu za nevyužitou výuku, popř.na náhradu škody.

čl. VI.

Časové dispozice výuky

 1. Kurzy se konají pravidelně ve dnech a časech vypsaných Školou v rozvrhu pro aktuální kurz. Neúčast objednatele na jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části kurzovného.
 2. Pro případ, že výuku nebude možno některý den ze závažných důvodů zajistit (např. náhlé onemocnění lektora), je Škola oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky, popř. určit jiný termín výuky.

čl. VII.

Cena – kurzovné

 1. Smluvní cena – kurzovné je určena ceníkem kurzů určeným Školou, a to pro jednotlivé provozovny či pro jednotlivé kurzy pro příslušné období.
 2. Ceník se jeho publikací na internetových (webových) stránkách Školy stává nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Změna ceníku se netýká již uzavřených smluv.

čl. VIII.

Platební podmínky

Platba probíhá převodem na účet, nebo platební kartou on-line na stránkách Školy.

 1. Platba převodem na účet – Při této formě bude objednateli vystavena faktura – daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě, že bude objednatelem a plátcem právnická osoba je objednatel povinen uvést IČ, popř. u plátce DPH I DIČ a sídlo této právnické osoby.
 2. Platba platební kartou on-line – platbu lze provést prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.lls.cz. Objednatel bude přesměrován na online platební bránu, kde provede platbu. Při platbě kartou online nemá Škola žádný přístup k bankovním údajům objednatele.

čl. IX.

Technické předpoklady pro online kurzy

 1. Objednatel bere na vědomí, že pro úspěšné zahájení a  absolvování kurzu je třeba, aby na vlastní náklady zajistil splnění těchto základních technických předpokladů: Počítač, tablet, nebo mobil s reproduktorem, mikrofonem a kamerou. Objednatel bere na vědomí, že bez funkční kamery nemůže kurz absolvovat (dočasné technické výpadky se tolerují).
 2. Objednatel bere na vědomí, že v případě problémů s kombinací reproduktor + mikrofon po něm může být vyžadováno použití headsetu.
 3. Škola neručí za technické problémy na straně objednatele a v případě jejich výpadků neposkytuje náhradu za neproběhlou výuku.
 4. V případě technických problémů na straně objednatele lze domluvit pomoc ze strany technické podpory školy na tel. čísle 724 486 310 (admin/tech support) nebo e-mailu asistent@lls.cz.
 5. V případě technických problémů na straně školy poskytne škola náhradní výuku v nejbližším možném termínu.

čl.  X.

Zpracování osobních údajů

 1. Objednatel se zavazuje sdělit Škole své osobní a jiné údaje sloužící Škole k evidenci Žáků, ke komunikaci mezi Školou a Objednatelem či k plnění právními předpisy stanovené evidenční povinnosti (např. účetní a daňová evidence) v rozsahu uvedeném ve formuláři přihlášky (dále jen „údaje“).
  Přihláška neobsahující všechny Školou požadované údaje není pro Školu akceptovatelná.
 2. Veškeré údaje, které Škola od objednatele získá v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytováním služeb či od třetích subjektů, budou zpracovávány v databázi Školy a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Údaje objednatele budou Školou využívány za účelem plnění závazků ze smlouvy, k plnění zákonných povinností Školy zejména jako podnikatele, případně k dalším účelům uvedeným  v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Škola není oprávněna poskytovat údaje o objednateli třetím osobám, ledaže k tomu dostane objednatelův písemný souhlas, popř. plyne-li taková povinnost z platné právní úpravy.
 3. Objednatel dává Škole souhlas s využitím svých údajů (včetně údajů získaných v souvislosti s poskytováním služeb a údajů poskytnutých objednatelem Škole v rámci marketingových průzkumů) k obchodním a marketingovým účelům Školy, včetně provádění průzkumu trhu. Objednatel dále dává Škole výslovný souhlas s užitím své adresy, telefonních čísel a elektronické adresy pro účely telemarketingu a zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů, a to prostřednictvím SMS a MMS zpráv, elektronické pošty či písemně. Objednatel dává Škole souhlas podle ustanovení § 85 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, s pořizováním obrazových a zvukových záznamů při výuce cizího jazyka, a to pouze s využitím k učebním účelům Školy.
 4. Objednatel je oprávněn výše uvedený (odst.3) souhlas kdykoliv písemně odvolat.
 5. Po ukončení smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností Škola vymaže údaje objednatele ze své databáze aktivních objednatelů. Objednatel však dává Škole souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, adresy a jiných kontaktních údajů na dobu neurčitou po ukončení smlouvy, a to za účelem vedení Škole zákonem stanovené evidence, popř.za účelem nabídky obchodu a služeb objednateli. Objednatel má právo tento souhlas – s výjimkou údajů nezbytných pro účely zákonem stanovené evidence – při ukončení smlouvy, případně kdykoliv později, písemně odvolat.

čl. XI.

Reklamace

 1. Práva z odpovědnosti za vady poskytnuté služby (výuky) se uplatňují písemně (včetně elektronické písemné komunikace) u Školy. V písemné reklamaci objednatel uvede své jméno, příjmení či firmu a bydliště či sídlo, popř.korespondenční adresu a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup Školy a čeho se domáhá.
 2. Pokud uzná Škola reklamaci objednatele za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu.
 3. Důvodem reklamace nemůže být výměna lektora či jiná změna výuky, k níž je Škola oprávněna, ani vada studijních materiálů, které neposkytla objednateli Škola.

čl. XII.

Lhůta k uplatnění reklamace

 1. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad výuky u Školy bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 10 pracovních dní ode dne absolvování výuky (tj. každé jednotlivé vyučovací jednotky – hodiny). Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně či v rozporu se stanovenými podmínkami.

čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky, Ceník a Rozvrhy jsou na internetových stránkách Školy www.onlinekurzy.lls.cz .
 2. Vyplněním přihlášky do kurzu objednatel potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami, Ceníkem a Rozvrhy, že jim porozuměl a uvědomil si důsledky pro něj plynoucí z uvedených dokumentů a že s nimi souhlasí.
 3. V případě rozporu mezi Všeobecnými obchodními podmínkami, Ceníkem, Rozvrhem a jakoukoliv jinou informací poskytnutou Školou objednateli, mají přednost – postupně (dle klesající síly) Všeobecné obchodní podmínky, Ceník a Rozvrhy.
 4. V případě, kdy Škola  zasílá objednateli jakékoliv písemné oznámení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, bude toto oznámení zasláno na adresu, kterou si objednatel v přihlášce zvolil jako korespondenční adresu. Pokud si objednatel korespondenční adresu nezvolil, bude oznámení zasláno na adresu, kterou objednatel uvedl v přihlášce či v následném písemném sdělení doručeném Škole jako své bydliště. Objednatel je srozuměn se skutečností, že zásilka odeslaná Školou za shora uvedených podmínek se považuje za doručenou i v případě, že se nedostane do sféry dispozice objednatele.
 5. V případě, že se kterékoli ustanovení Všeobecných obchodních podmínek stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
 6. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 7. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany jako součást mezi nimi sjednané smlouvy závazné.
 8. Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednatelem a Školou. Škola je oprávněna všeobecné podmínky měnit s tím, že změna nemá zpětnou účinnost na již sjednané smlouvy, má-li změnou dojít ke zhoršení pozice objednatele.
 9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2020

V Roudnici nad Labem dne 1. 9. 2020

Mgr. Martin Škvára
jednatel
Jazyková škola Link s.r.o.